Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Rozhodli jste se pro zakoupení některé z mých služeb? Než kliknete na objednávací tlačítko, příp. sjednáte online výuku, jistě vás bude zajímat, k čemu se objednávkou zavazujete.

Základní údaje o mně

Mgr. et Mgr. Ivana Kudrnová
IČO: 87363291
DIČ: CZ8556260020

Sídlo: Nový Svět 85/19, Praha 1 – Hradčany, 118 00

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Přidělený úřad: Úřad městské části Praha 1.

Nejsem plátce DPH.

E-mail: ivana@ivanakudrnova.cz
Telefon: +420 776 620 215

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Mgr. et Mgr. Ivana Kudrnová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.ivanakudrnova.cz a www.spanelstinadoplavek.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.ivanakudrnova.cz a www.spanelstinadoplavek.cz.

OBJEDNÁVKA

 1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky kurzů španělštiny je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí španělštiny) prodávajícímu.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí španělského jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

CENA, DAŇOVÝ DOKLAD, MULTILICENCE

 1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
 2. Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.
 3. Multilicence: V případě, že objednáváte mé produkty pro školy, firmy, učitele a jiné organizace, je nutno zvolit v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Proč? Protože zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů pro školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže Odstoupení od smlouvy).

ZPŮSOB A FORMA PLATBY

 1. Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 7766202150 / 5500.
 2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
 3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

ZPŮSOB DODÁNÍ

 1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
 2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
 3. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 4. Kurz španělštiny proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
 2. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
 4. Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupit lze jednoduše vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy, který naleznete zde a jeho zaslání v elektronické formě na adresu ivana@ivanakudrnova.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.
 6. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
 7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 8. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
 9. prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dní po době splatnosti
 10. nerespektování multilicence při objednávce na školu či jinou instituci (viz čl. 3.3. VOP)
 11. kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)
 12. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

ABSENCE NA INDIVIDUÁLNÍCH ONLINE LEKCÍCH ŠPANĚLŠTINY

 1. Kupující může během předplaceného období lekcí španělského jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci španělského jazyka je účtována v plné výši.
 2. Termín lekce, který byl mezi prodávajícím a kupujícím závazně smluven, je možné přesunout pouze 1 ×. Za další přesunování termínu si kupující připlatí vždy 100 Kč, a to i tehdy, když termín přesune dříve než 24 hodin před začátkem lekce.
 3. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce španělského jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.
 4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na ivana@ivanakudrnova.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

ABSENCE NA SKUPINOVÉM KURZU ŠPANĚLŠTINY

 1. Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu maximálně 48 hodin před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu vrátí 100 % zaplacené částky za daný kurz.
 2. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu 24–48 hodin před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail), prodávající si bude účtovat 50 % částky za daný kurz.
 3. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později než 24 hodin před začátkem kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100 % částky za daný kurz.
 4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na ivana@ivanakudrnova.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

ODPOVĚDNOST

 1. za obsah webu: Veškeré texty na webu www.ivanakudrnova.cz a www.spanelstinadoplavek.cz jsou duševním vlastnictvím Ivany Kudrnové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.
 4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na www.spanelstinadoplavek.cz/obchodni-podminky.
 5. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.ivanakudrnova.cz a www.spanelstinadoplavek.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.spanelstinadoplavek.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Doporučuji vám proto seznámit se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem vašich údajů je Mgr. et Mgr. Ivana Kudrnová, IČO: 87363291, sídlem Nový Svět 85/19, Praha 1 – Hradčany, 118 00. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a jak vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na mou e-mailovou adresu ivana@ivanakudrnova.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • vedení účetnictví
 • marketing – zasílání newsletterů

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Jelikož nemám žádné zaměstnance ani spolupracovníky, k vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Avšak pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Webflow
 • Google Analytics
 • Ecomail
 • MailChimp
 • Simpleshop
 • Fakturoid

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ivana@ivanakudrnova.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru).

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovoluji si vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 11. 2020.